กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกัลยา มีหมู่
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจุฬาลักษณ์ เหล่าสมบัติทวี
ครู คศ.3

นางสาวปาลิตา ชัยนา
ครู คศ.3

นางสาวกมลพร หมู่พรหมมา
ครู คศ.3

นางสาวนันทพร ขำชัยภูมิ
ครู คศ.2

นางสาววิลาวรรณ ธีระเศวต
ครู คศ.2

นางสาวณภัค ปรียานนท์
ครู คศ.2

นางสาวธีราพร ศรีวงษา
ครู คศ.2

นางสาวภัทร์จารี วินทะไชย
ครู คศ.1

นางสาวเธียรสิรา คงนาวัง
ครู คศ.1

นายอาชวิน นิสสัยกล้า
ครู คศ.1

นางสาวประภัสสรา ธรรมปาน
ครู คศ.1

นางอัจฉราวรรณ พุทธโธ
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิภาวันต์ ติพอง
ครูอัตราจ้าง

นางกฤษฎาภรณ์ ทรงจันทึก
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจิรัชญา ก่อศิลป์
ครูอัตราจ้าง