กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกัลยา มีหมู่
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวปาลิตา ชัยนา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7

นางฐายิกา ชมชู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวณภัค ปรียานนท์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวเธียรสิรา คงนาวัง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/7

นางประภัสสรา ศารทูลทัต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางพัชรี เกษศิลา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวภัทร์จารี วินทะไชย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7

นายพงศ์ปณต ขาวพา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นางกฤษฎาภรณ์ ทรงจันทึก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/10

นางสาวพิธิยา รุณรุทธิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4