กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกัลยา มีหมู่
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปาลิตา ชัยนา
ครู คศ.3

นางฐายิกา ชมชู
ครู คศ.3

นางสาวนันทพร ขำชัยภูมิ
ครู คศ.2

นางสาวณภัค ปรียานนท์
ครู คศ.2

นางสาวธีราพร ศรีวงษา
ครู คศ.2

นางสาวเธียรสิรา คงนาวัง
ครู คศ.2

นางประภัสสรา ศารทูลทัต
ครู คศ.2

นางพัชรี เกษศิลา
ครู คศ.2

นางสาวภัทร์จารี วินทะไชย
ครู คศ.1

นางกฤษฎาภรณ์ ทรงจันทึก
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจิรัชญา ก่อศิลป์
ครูอัตราจ้าง