กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกัลยา มีหมู่
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
เบอร์โทร : 0954896452
อีเมล์ : k.yayamee@gmail.com

นางสาวปาลิตา ชัยนา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7
เบอร์โทร : 0953241955
อีเมล์ : palita.nan@hotmail.com

นางฐายิกา ชมชู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
เบอร์โทร : 0973347619
อีเมล์ : bussa1981@hotmail.com

นางสาวนันทพร ขำชัยภูมิ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/10
เบอร์โทร : 0897685576
อีเมล์ : nunthaporn1969@gmail.com

นางสาวณภัค ปรียานนท์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
เบอร์โทร : 0983403470
อีเมล์ : j.naphak@gmail.com

นางสาวเธียรสิรา คงนาวัง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
เบอร์โทร : 0885717371
อีเมล์ : Tiansira1231@gmail.com

นางประภัสสรา ศารทูลทัต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0910167716
อีเมล์ : 9gaamm@gmail.com

นางพัชรี เกษศิลา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0892811325
อีเมล์ : pketsila@gmail.com

นางสาวภัทร์จารี วินทะไชย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 0631569936
อีเมล์ : patjareev@gmail.com

นางกฤษฎาภรณ์ ทรงจันทึก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10
อีเมล์ : Kritsadapornliew@gmail.com

นางสาวจิรัชญา ก่อศิลป์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
เบอร์โทร : 0939682606
อีเมล์ : dafejiratchaya@gmail.com