กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกัลยา มีหมู่
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจุฬาลักษณ์ เหล่าสมบัติทวี
ครู คศ.3

นางสาวปาลิตา ชัยนา
ครู คศ.3

นางสาวกมลพร หมู่พรหมมา
ครู คศ.3

นางสาวนันทพร ขำชัยภูมิ
ครู คศ.2

นางสาววิลาวรรณ ธีระเศวต
ครู คศ.2

นางสาวณภัค ปรียานนท์
ครู คศ.2

นางสาวธีราพร ศรีวงษา
ครู คศ.2

นางสาวภัทร์จารี วินทะไชย
ครู คศ.1

นางสาวเธียรสิรา คงนาวัง
ครู คศ.1

นายอาชวิน นิสสัยกล้า
ครู คศ.1

นางอัจฉราวรรณ พุทธโธ
ครูผู้ช่วย

นางสาวนภาภรณ์ จิตรเสงี่ยม
พนักงานราชการ

นางสาวนิภาวันต์ ติพอง
ครูอัตราจ้าง

นางสาววิชุดา นามโพธิ์
ครูอัตราจ้าง