กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุพัตรา วงศ์เกียรติขจร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจิระวรรณ ตั้งใจ
ครู คศ.3

นางสาวศิริลักษณ์ อุตรดิษฐ์
ครู คศ.3

นายดุลย์ สีมา
ครู คศ.3

นายโสภณ ตอพล
ครู คศ.3

นางสาวพิลัดดา ศรีสมบัติ
ครู คศ.3

นายชัยพงศ์ ฤทธิ์ขจร
ครู คศ.3

นางสาวปิยะธิดา ประยูรพรหม
ครู คศ.1

นายวิเชียร แสนน้อย
ครู คศ.1

นายภูษิต สุวรรณราช
ครูผู้ช่วย