กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุพัตรา วงศ์เกียรติขจร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0611705363
อีเมล์ : supatra13131963@gmail.com

นางจิระวรรณ ตั้งใจ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
เบอร์โทร : 0973358825
อีเมล์ : jirawantungjai@gmail.com

นางสาวศิริลักษณ์ อุตรดิษฐ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9
เบอร์โทร : 0895855701
อีเมล์ : sirilux2504@gmail.com

นายโสภณ ตอพล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
เบอร์โทร : 0902622727
อีเมล์ : SODI.DASU@phayalae.ac.th

นางสาวพิลัดดา ศรีสมบัติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : pilada_k@gmail.com

นางสาวปุณณดา ชีหรั่ง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : bolona1508@phayalae.ac.th

นายปรมัตถ์ สวงโท
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/10
เบอร์โทร : 0880868076
อีเมล์ : p_suangtho@yahoo.com

นางสาวปิยะธิดา ประยูรพรหม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 0642232532
อีเมล์ : piyaprayoonpp@gmail.com

นายวิเชียร แสนน้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0901833211
อีเมล์ : crocodilc_2010@hotmail.com

นายภูษิต สุวรรณราช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8
เบอร์โทร : 0828535676
อีเมล์ : tumtom_nice@hotmail.com

นายประยูร ผิวรักษา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9
เบอร์โทร : 0655364597
อีเมล์ : prayoon1995@gmail.com

นางสาวพวงเพชร ก่อบุญ
ครูอัตราจ้าง