กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุพัตรา วงศ์เกียรติขจร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจิระวรรณ ตั้งใจ
ครู คศ.3

นางสาวศิริลักษณ์ อุตรดิษฐ์
ครู คศ.3

นายโสภณ ตอพล
ครู คศ.3

นางสาวพิลัดดา ศรีสมบัติ
ครู คศ.3

นางสาวปุณณดา ชีหรั่ง
ครู คศ.2

นายปรมัตถ์ สวงโท
ครู คศ.2

นางสาวปิยะธิดา ประยูรพรหม
ครู คศ.1

นายวิเชียร แสนน้อย
ครู คศ.1

นายภูษิต สุวรรณราช
ครู คศ.1

นายประยูร ผิวรักษา
ครูผู้ช่วย