ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
       โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 147  ถนนชัยภูมิ - นครสวรรค์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36000   
      เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2499 โดยใช้ชื่อ โรงเรียนเมืองชัยภูมิ  เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 3  สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา   ปี พ.ศ. 2504 กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนแผนการศึกษาแห่งชาติใหม่ โดยยุบเลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 แล้วเปลี่ยนเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 7 ทำให้โรงเรียนเมืองชัยภูมิมีสถานะเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายนับแต่นั้นเป็นต้นมา   และเมื่อปี พ.ศ. 2518 โรงเรียนได้ทำการขอยุบเลิกและเปลี่ยนแปลงสถานะโรงเรียนจากโรงเรียนประถมตอนปลาย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา พร้อมกับขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียน จากโรงเรียนเมืองชัยภูมิ  เป็นโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา  สังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา   ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาต ยุบเลิกและเปลี่ยนแปลงสถานนะได้ตามความประสงค์ ลงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2519  มีผลตั้งแต่วันที่      20 เมษายน 2519   ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ