กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางหทยา สิงห์อำพล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวภิรมย์ กัณหา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายชวลิต อ่อนบุญมี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8

นายวิทยา โพทร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/8

นางวาสนา เพ็งพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/10

นายวรัญญู งวดชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายเอกพล ปรารมภ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวศิรินุช ตาคม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

นางสาวณัฐญา สบายจิต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นายเทพพิทักษ์ จำพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8

นางสาวนวลฉวี ถ้ำกลาง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9