กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางธัญวลักษณ์ จินดามาตย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุกัญญา ใจดี
ครู คศ.3

นางปุณิกา จินะขาม
ครู คศ.3

นางวิจิตรา พันธุ์ทอง
ครู คศ.3

นางสมสุข พรมชัย
ครู คศ.3

นางหทยา สิงห์อำพล
ครู คศ.3

นายวุฒิพงศ์ รักอาชา
ครู คศ.3

นางสาวภิรมย์ กัณหา
ครู คศ.3

นายชวลิต อ่อนบุญมี
ครู คศ.3

นางสาววาสนา ขลังวิเชียร
ครู คศ.1

นายวรัญญู งวดชัย
ครู คศ.1

นายเอกพล ปรารมภ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิรินุช ตาคม
ครูผู้ช่วย

นายวัชรพล แสงสุระ
พนักงานราชการ