กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางธัญวลักษณ์ จินดามาตย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุกัญญา ใจดี
ครู คศ.3

นางสมสุข พรมชัย
ครู คศ.3

นางหทยา สิงห์อำพล
ครู คศ.3

นางสาวภิรมย์ กัณหา
ครู คศ.3

นายชวลิต อ่อนบุญมี
ครู คศ.3

นายสมศักดิ์ พวงสันเทียะ
ครู คศ.2

นายวิทยา โพทร
ครู คศ.2

นางวาสนา เพ็งพันธ์
ครู คศ.1

นายวรัญญู งวดชัย
ครู คศ.1

นายเอกพล ปรารมภ์
ครู คศ.1

นางสาวศิรินุช ตาคม
ครู คศ.1