กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางหทยา สิงห์อำพล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0935492965
อีเมล์ : cherang.pkc@gmail.com

นางสาวภิรมย์ กัณหา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0807271146
อีเมล์ : ppinom1146@gmail.com

นายชวลิต อ่อนบุญมี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0990410905
อีเมล์ : KKNJA123@hotmail.com

นายสมศักดิ์ พวงสันเทียะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0808028524
อีเมล์ : somsak2513so@Gmail.com

นายวิทยา โพทร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8
เบอร์โทร : 0851204841
อีเมล์ : natzaa28@gmail.com

นางวาสนา เพ็งพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10
เบอร์โทร : 0821416660
อีเมล์ : muayly25369@phayalae.ac.th

นายวรัญญู งวดชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0833838889
อีเมล์ : waranyu_2529@hotmail.com

นายเอกพล ปรารมภ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
เบอร์โทร : 0862641301
อีเมล์ : golfmanu021@gmail.com

นางสาวศิรินุช ตาคม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9
เบอร์โทร : 0876370164
อีเมล์ : tarn.sirinoot@phayalae.ac.th

นายเทพพิทักษ์ จำพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวนวลฉวี ถ้ำกลาง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8