กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางธัญวลักษณ์ จินดามาตย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุกัญญา ใจดี
ครู คศ.3

นางสมสุข พรมชัย
ครู คศ.3

นางหทยา สิงห์อำพล
ครู คศ.3

นางสาวภิรมย์ กัณหา
ครู คศ.3

นายชวลิต อ่อนบุญมี
ครู คศ.3

นายสมศักดิ์ พวงสันเทียะ
ครู คศ.2

นายวิทยา โพทร
ครู คศ.2

นางสาววาสนา ขลังวิเชียร
ครู คศ.1

นายวรัญญู งวดชัย
ครู คศ.1

นายเอกพล ปรารมภ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิรินุช ตาคม
ครูผู้ช่วย

นายวัชรพล แสงสุระ
พนักงานราชการ