ลูกจ้างประจำ

นายบุญส่ง ขลังวิเชียร

นายสุวิทย์ เปล่งวรรณ