ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน


ชั้น จำนวนนักเรียน ชั้น จำนวนนักเรียน ชั้น จำนวนนักเรียน
ม.1/1 36 ม.2/1 35 ม.3/1 31
ม.1/2 39 ม.2/2 40 ม.3/2 38
ม.1/3 40 ม.2/3 40 ม.3/3 40
ม.1/4 40 ม.2/4 41 ม.3/4 36
ม.1/5 38 ม.2/5 39 ม.3/5 39
ม.1/6 39 ม.2/6 38 ม.3/6 41
ม.1/7 39 ม.2/7 39 ม.3/7 39
ม.1/8 39 ม.2/8 38 ม.3/8 39
ม.1/9 38 ม.2/9 40 ม.3/9 39
ม.1/10 38 ม.2/10 37 ม.3/10 40
ม.1/11 37        
รวม 423 รวม 387 รวม 382
ชั้น จำนวนนักเรียน ชั้น จำนวนนักเรียน ชั้น จำนวนนักเรียน
ม.4/1 38 ม.5/1 24 ม.6/1 18
ม.4/2 41 ม.5/2  31 ม.6/2 36
ม.4/3 37 ม.5/3  32 ม.6/3 36
ม.4/4 37 ม.5/4 19 ม.6/4 23
ม.4/5 39 ม.5/5 33 ม.6/5 32
ม.4/6 42 ม.5/6 34 ม.6/6 33
ม.4/7 15 ม.5/7 37 ม.6/7 20
รวม 249 รวม 210 รวม 198
รวมทั้งสิ้น 1,849        
ข้อมูล ณ  วันที่  10  มิถุนายน 2562