เจ้าหน้าที่

นายอภิณศักดิ์ อักษรดี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายชนปกร สุรนิวงศ์
เจ้าหน้าที่ห้องโสตทัศนศึกษา

นายชัยวัฒน์ ฐานวิเศษ
เจ้าหน้าที่โรเนียว

นางสาวรัชนีกร ลาภแก้ว
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยบรรณรักษ์

นางภมนพร ฉลาดการ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์