ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเปี่ยม แสนนามวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2502-2506
ชื่อ-นามสกุล : นายวิจารณ์ รักอาชา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2506-2528
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีสำราญ สังขตะอำพน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2528-2530
ชื่อ-นามสกุล : นายเถลิงศักดิ์ ศรีดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2530-2536
ชื่อ-นามสกุล : นายพจน์ ธงภักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2536-2541
ชื่อ-นามสกุล : นายถนอม ลุนทา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2541-2545
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ชุติกาญจน์ เลาหะนาคีวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2545-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2555-2565
ชื่อ-นามสกุล : นายปิยะพล เถื่อนพาชิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2565-ปัจจุบัน