พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ
              1.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เอื้อต่อระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน
           2.  พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และ                        ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
           3.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
           4.  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
           5.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนให้มี คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
           6.  ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมอันดีงามบนพื้นฐาน                    เศรษฐกิจพอเพียง
           7.  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
           8.  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
           9.  สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก


เป้าประสงค์
 
           1.  สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเอื้อต่อระบบการจัดการศึกษา
                ของโรงเรียน
           2.  สถานศึกษามีหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง
                และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
           3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
           4.  ครูผู้สอนใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
           5.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
           6.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมอันดีงามบนพื้นฐานเศรษฐกิจ
                พอเพียง
           7.  สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อม
                ทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย
           8.  สถานศึกษามีสื่อและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และเพียงพอต่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้
           9.  สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายและเครือข่ายร่วมพัฒนาที่หลากหลาย มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
                สนับสนุน การจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งในและนอกประเทศ