กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุภัทรา สายรัมย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอัญชลี บุญเหลือ
ครู คศ.3

นางนิภา โคตรชุม
ครู คศ.3

นางสาววิชชุดา สุขบุญเสพ
ครู คศ.3

นางนิตยา เชิดสูงเนิน
ครู คศ.3

นางสาวอมรรัตน์ โชคตระกูลเกียรติ
ครู คศ.2

นางสาวสุมาลี สิทธิวงศ์
ครู คศ.2

นางสาวชลิดา กาลเขว้า
ครู คศ.1

นางโสภาพรรณ ประดับค่าย
ครู คศ.1

นางสาวจุฬาลักษณ์ ภิรมย์ภักดิ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุภาดา สีอ่อน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวขนิษฐา นิลวงษ์
ครูอัตราจ้าง