กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุภัทรา สายรัมย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นางอัญชลี บุญเหลือ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาววิชชุดา สุขบุญเสพ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7

นางสาวนิตยา นามโสม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นางสาวอมรรัตน์ โชคตระกูลเกียรติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวชลิดา กาลเขว้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางโสภาพรรณ ประดับค่าย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวจุฬาลักษณ์ ภิรมย์ภักดิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7

นางสาวสุภาดา สีอ่อน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวขนิษฐา นิลวงษ์
ครูอัตราจ้าง

นายองอาจ บุบผาชาติ
ครูอัตราจ้าง