กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุภัทรา สายรัมย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
เบอร์โทร : 0619451919
อีเมล์ : suphatthra02@gmail.com

นางอัญชลี บุญเหลือ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10
เบอร์โทร : 0851052133
อีเมล์ : jubjang1946@gmail.com

นางนิภา โคตรชุม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0885954299

นางสาววิชชุดา สุขบุญเสพ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0810689881
อีเมล์ : iwitchzz@gmail.com

นางนิตยา เชิดสูงเนิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8
เบอร์โทร : 0956139452
อีเมล์ : Kruaungaung1428@gmail.com

นางสาวอมรรัตน์ โชคตระกูลเกียรติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0661155522
อีเมล์ : Krunhomphing789@phayalae.ac.th

นางสาวสุมาลี สิทธิวงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
เบอร์โทร : 0974494295
อีเมล์ : hoyahanahero@gmail.com

นางสาวชลิดา กาลเขว้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
เบอร์โทร : 0634514987
อีเมล์ : Chalida_222@hotmail.com

นางโสภาพรรณ ประดับค่าย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
เบอร์โทร : 0814701967​
อีเมล์ : sophaphan1967@gmail.com​

นางสาวสุภาดา สีอ่อน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
เบอร์โทร : 0934871452
อีเมล์ : Supadapp1992@gmail.com

นางสาวขนิษฐา นิลวงษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0807874419
อีเมล์ : kanista4061@gmail.com