กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุภัทรา สายรัมย์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอัญชลี บุญเหลือ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางนวลพรรณ หิรัญคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางนิภา โคตรชุม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10

นางสาววิชชุดา สุขบุญเสพ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/7

นางสาวนิตยา นามโสม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/8

นางสาวชลิดา กาลเขว้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางโสภาพรรณ ประดับค่าย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวอมรรัตน์ โชคตระกูลเกียรติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวประภัสสร ศรีโยธา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นางสาวจุฬาลักษณ์ ภิรมย์ภักดิ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7

นางสาวสุภาดา สีอ่อน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1