วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
"โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา  มุ่งสู่มาตรฐานสากล
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  ภายในปี  2565"