วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์/ปรัชญา
วิสัยทัศน์ 
“โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียน มีความสุขในการเรียนรู้ คู่ความดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ก้าวหน้าเทคโนโลยี” 
ปรัชญา 
รักเรียน  เพียรสร้างจริยธรรม  นำลูก เขียว – ขาว สู่ความก้าวหน้า