กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี

นายวรวุฒิ ฝ่ายสัจจา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0903734780
อีเมล์ : worawut@phayalae.ac.th

นายวงกฎ เหง่าชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 0969877627
อีเมล์ : KruVongkot@gmail.com

นางสาวลัดดาวัลย์ ทัพเจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
เบอร์โทร : 0885942028
อีเมล์ : da_laddawan22@hotmail.com

นายขจรศักดิ์ นกแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8
เบอร์โทร : 0849924419
อีเมล์ : kunkajon20@phayalae.ac.th

นางสาวฉวีวรรณ วงษ์แสง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0817255075

นางสาวจิราพร นระพิมพ์
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0807281236
อีเมล์ : ying14431@gmail.com