กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี

นายวรวุฒิ ฝ่ายสัจจา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นายวงกฎ เหง่าชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวลัดดาวัลย์ ทัพเจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายขจรศักดิ์ นกแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/8

นางสาวฉวีวรรณ วงษ์แสง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสิริลักษณ์ รัตนีย์ศรีบัณฑิต
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5