กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายพินิจ แท่นมาก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7

นางสุพัตรา วงศ์ษา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางปาริชาติ ศรีจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางมนฤดี สวงโท
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

อาภากร สงวนนาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นายเอนก งามสวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางมยุรา อุชาดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางพัชราวัณย์ วิถีเทพ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายสุวิทย์ รักษ์มณี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางศิรินทิพย์ โคตรภูเขียว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายเมธาวัฒน์ พงสะพัง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวกมลวรรณ วิชาจารย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวยุพาภรณ์ แนวถาวร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวคุณาภรณ์ ธรรมสิทธรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวจุฑามาศ งามผ่อง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

นางกชพร ชนะพาล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางจิราวรรณ สาลีงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวเนตรนพิศ มนัสศิลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุพรรณษา บุญโสม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางศรีนวล ป้อพันธุ์ดุง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวพัชริดา บุญจิต
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4