กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุพัตรา วงศ์ษา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
เบอร์โทร : 0892834291
อีเมล์ : supatrawongsa112@gmail.com

นางปาริชาติ ศรีจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
เบอร์โทร : 0614548411
อีเมล์ : Parichat130815@gmail.com

นายไพบูลย์ ศรีจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
เบอร์โทร : 0892805672
อีเมล์ : paiboon_srijan@gmail.com

นายสงบ ชัยวิเชียร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
เบอร์โทร : 0849611282
อีเมล์ : sangob@phayalae.ac.th

นางมนฤดี สวงโท
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0918642174
อีเมล์ : monae1984@phayalae.ac.th

อาภากร สงวนนาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0943979911
อีเมล์ : arpakorn.sa@gmail.com

นายเอนก งามสวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
เบอร์โทร : 0858029286
อีเมล์ : a.ng.anak2515@gmail.com

นางมยุรา อุชาดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0877957933
อีเมล์ : Yunarak@hotmail.com

นางศิรินทิพย์ โคตรภูเขียว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
เบอร์โทร : 0837265050
อีเมล์ : kruple752@gmail.com

นายสุวิทย์ รักษ์มณี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0973366419
อีเมล์ : krunowit@hotmail.com

นายเมธาวัฒน์ พงสะพัง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0910640491
อีเมล์ : metawat_995@hotmail.com

นางสาวกมลวรรณ วิชาจารย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เบอร์โทร : 0930816276
อีเมล์ : Mon2525A@gmail.com

นางสาวคุณาภรณ์ ธรรมสิทธรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
อีเมล์ : Kunaporn@11gmail.com

นางสาวจุฑามาศ งามผ่อง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9
เบอร์โทร : 0872561170
อีเมล์ : chuthamat@phayalae.ac.th

นางกชพร ชนะพาล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0617479524
อีเมล์ : krunaop@phayalae.ac.th

นางศิริพร ไมยะปัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0833852945
อีเมล์ : sphanjan33@gmail.com

นางสาวยุพาภรณ์ แนวถาวร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
เบอร์โทร : 0821137926
อีเมล์ : yupaporn19092532@gmail.com

นางจิราวรรณ สาลีงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
เบอร์โทร : 0800079256
อีเมล์ : satijirawan@gmail.com

นางสาวสุพรรณษา บุญโสม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0942933264
อีเมล์ : koi8743a@phayalae.ac.th

นางศรีนวล ป้อพันธุ์ดุง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0925675254
อีเมล์ : srinual8709@hotmail.co.th

นางสาวพัชริดา บุญจิต
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0885528382
อีเมล์ : Pach.pachrida@gmail.com