กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุพัตรา วงศ์ษา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปาริชาติ ศรีจันทร์
ครู คศ.3

นายไพบูลย์ ศรีจันทร์
ครู คศ.3

นายสงบ ชัยวิเชียร
ครู คศ.3

นางมนฤดี สวงโท
ครู คศ.3

นางสาวอาภากร สงวนนาม
ครู คศ.3

นายเอนก งามสวัสดิ์
ครู คศ.3

นายวงกฎ เหง่าชัย
ครู คศ.3

นายวรวุฒิ ฝ่ายสัจจา
ครู คศ.3

นางมยุรา อุชาดี
ครู คศ.3

นางศิรินทิพย์ โคตรภูเขียว
ครู คศ.2

นายสุวิทย์ รักษ์มณี
ครู คศ.2

นายเมธาวัฒน์ พงสะพัง
ครู คศ.2

นางสาวกมลวรรณ วิชาจารย์
ครู คศ.2

นางสาวคุณาภรณ์ ธรรมสิทธรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ งามผ่อง
ครู คศ.1

นางกชพร ชนะพาล
ครู คศ.1

นางสาวลัดดาวัลย์ ทัพเจริญ
ครู คศ.1

นางศิริพร ไมยะปัน
ครู คศ.1

นางสาวยุพาภรณ์ แนวถาวร
ครู คศ.1

นางจิราวรรณ สาลีงาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพรรณษา บุญโสม
ครูผู้ช่วย

นายขจรศักดิ์ นกแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางศรีนวล ป้อพันธุ์ดุง
พนักงานราชการ

นางสาวพัชริดา บุญจิต
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจิราพร นระพิมพ์
ครูอัตราจ้าง

นางฉวีวรรณ วงษ์แสง