กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุพัตรา วงศ์ษา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวรุจิรา สินสันเทียะ
ครู คศ.3

นางปาริชาติ ศรีจันทร์
ครู คศ.3

นายไพบูลย์ ศรีจันทร์
ครู คศ.3

นายสงบ ชัยวิเชียร
ครู คศ.3

นางสาวนภัสศรณ์ ต่อโชติ
ครู คศ.3

นางสาวปาริฉัตร สุวรรณชัย
ครู คศ.3

นางมนฤดี สวงโท
ครู คศ.2

นางสินีนาฎ เติมวุฒ
ครู คศ.3

นางสาวอาภากร สงวนนาม
ครู คศ.3

นายเอนก งามสวัสดิ์
ครู คศ.3

นายวงกฎ เหง่าชัย
ครู คศ.3

นายวรวุฒิ ฝ่ายสัจจา
ครู คศ.3

นางศิรินทิพย์ โคตรภูเขียว
ครู คศ.2

นายสุวิทย์ รักษ์มณี
ครู คศ.2

นางสาวคุณาภรณ์ ธรรมสิทธรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ งามผ่อง
ครู คศ.1

นางกชพร ชนะพาล
ครู คศ.1

นายเมธาวัฒน์ พงสะพัง
ครู คศ.1

นางสาวลัดดาวัลย์ ทัพเจริญ
ครู คศ.1

นางศิริพร ไมยะปัน
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราวรรณ สาติ
ครูผู้ช่วย

นางฉวีวรรณ วงษ์แสง

นางศรีนวล ป้อพันธุ์ดุง
พนักงานราชการ

นางสาวพัชริดา บุญจิต
ครูอัตราจ้าง

นายธีรพล ปาวะรีย์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจิราพร นระพิมพ์
ครูอัตราจ้าง