กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวัชรพงศ์ แสงสง่า
ครู คศ.3

นางสิริภา ซุนเกาะ
ครู คศ.1

นายโกวิท ประสารสืบ
ครู คศ.1

นายสุภิเดช ภูมิฐาน
ครูชำนาญการ

นายเอมย์ เครือหวัง
ครูผู้ช่วย

นางสาวจามรี คงวิเศษ
พนักงานราชการ

นายนิธินัย ทองวิไล
ครูอัตราจ้าง

นายนัฐกร ทองงาม
ครูอัตราจ้าง