กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายโกวิท ประสารสืบ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวัชรพงศ์ แสงสง่า
ครู คศ.3

นายสุภิเดช ภูมิฐาน
ครู คศ.2

นายนิยม เอกบุตร
ครู คศ.2

นายเอมย์ เครือหวัง
ครูผู้ช่วย

นางสาวจามรี คงวิเศษ
พนักงานราชการ

นายนิธินัย ทองวิไล
ครูอัตราจ้าง

นายนัฐกร ทองงาม
ครูอัตราจ้าง

นายชัยวัฒน์ อุชาดี
พนักงานราชการ