กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายโกวิท ประสารสืบ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

ว่าที่ ร.ต.ทศธรรม สารคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8

นายนิยม เอกบุตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวสุกัลยา สุวรรณชาติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวสายธารา โสภามี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวจามรี คงวิเศษ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นายชัยวัฒน์ อุชาดี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นายชนกานต์ ขวัญเกษม
ครูอัตราจ้าง

นายนัฐกร ทองงาม
ครูอัตราจ้าง