กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายโกวิท ประสารสืบ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
เบอร์โทร : 0887211667
อีเมล์ : pasansueb@gmail.com

นายสุภิเดช ภูมิฐาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9
เบอร์โทร : 0899457393
อีเมล์ : supidechp@gmail.com

นายนิยม เอกบุตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0885929758
อีเมล์ : payayommy@gmail.com

นางสาวสุกัลยา สุวรรณชาติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวจามรี คงวิเศษ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
เบอร์โทร : 0973342455
อีเมล์ : Aing.jr0309khongwiset@gmail.com

นายชัยวัฒน์ อุชาดี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 098-398-8791
อีเมล์ : chaiwatauchadee@gmail.com

นายนัฐกร ทองงาม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
เบอร์โทร : 0933642046
อีเมล์ : nuttakan2356@gmail.com