กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายโกวิท ประสารสืบ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุภิเดช ภูมิฐาน
ครู คศ.3

นายนิยม เอกบุตร
ครู คศ.2

นายเอมย์ เครือหวัง
ครู คศ.1

นางสาวจามรี คงวิเศษ
พนักงานราชการ

นายชัยวัฒน์ อุชาดี
พนักงานราชการ

นายนิธินัย ทองวิไล
ครูอัตราจ้าง

นายนัฐกร ทองงาม
ครูอัตราจ้าง