แม่บ้าน/นักการ

นายสนิท อุปรัตน์

นายอัมพร หาวิชิต

นายกิตติพล ค่อมสิงห์

นายณัฐวุฒิ สอนสิน

นายสีนวน โพธิ์นอก

นางสาวยุพิน เที่ยงธรรม

นางพัชชาณี ถนอมเชื้อ

นางสาวปราณี แก้วเขียว

นางสาวหนูแผน คลองโปร่งเกตุ

นางลำปรางค์ บุญนา

นางมณีวรรณ ทีน้ำคำ

นางสายสวาท นวลกลาง

นายสมอาจ แสนละเอียด

นายธนา คุ้มบุ่งคล้า