ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่
โรงเรียนเมือง  มีพื้นที่ทั้งหมด  81 ตารางวา  มีอาคารเรียนอาคารประกอบ  ดังนี้
อาคาร แบบ ปีที่สร้าง จำนวนห้อง ประโยชน์ในการใช้
อาคาร 1
(อินทนิล)
218,318 ค,318 ป 2522 18 ห้อง ใช้เป็นห้องผู้อำนวยการ จำนวน 1 ห้อง ห้องสำนักงาน จำนวน 8 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง และใช้เป็นห้องเรียนปกติ 6 ห้อง
อาคาร 2
(ปรีดียาธร)
218,318 ค, 2525 18 ห้อง ใช้เป็นห้องปฏิบัติการ จำนวน 5 ห้อง ห้องเก็บอุปกรณ์และสารเคมี จำนวน 1 ห้อง  ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง ห้องสืบค้นสำหรับห้องเรียนพิเศษ 1 ห้อง ห้องเรียนพิเศษ 3 ห้อง และใช้เป็นห้องเรียนปกติ 6 ห้อง
อาคาร 3
(โกเมน)
,216 ก 2529 20 ห้อง ใช้เป็นห้องปฏิบัติการ 2  ห้อง ห้องดนตรีสากล 1 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง ห้องแนะแนว 1 ห้อง  ห้องสวนพฤษศาสตร์ 1 ห้อง ห้องเรียนปกติ 14 ห้อง
อาคาร 4
(ราชพฤษ์)
324 ล/55-ก 2558 24 ห้อง ใช้เป็นห้องปฏิบัติการจำนวน 5 ห้อง ห้องเรียนปกติจำนวน 19 ห้อง
อาคารฝึกงาน 1 102/27 2528 3 ห้อง ใช้เป็นห้องปฏิบัติการ 3 ห้อง
อาคารฝึกงาน 2 204/27 2532 4 ห้อง ใช้เป็นห้องปฏิบัติการ 3 ห้อง
หอประชุม 005, ป005 2523 1 ห้อง ใช้จัดประชุมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อาคารอเนกประสงค์ อาคารโดมอเนกประสงค์ 2553 1 ห้อง ใช้เป็นการจัดการเรียนการสอนวิชาพละศึกษาและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อาคารอเนกประสงค์ อาคารโดมอเนกประสงค์ 2554 1 ห้อง ใช้เป็นการจัดการเรียนการสอนวิชาพละศึกษาและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน