กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายอำนาจ บุญเหลือ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายนราธร ซุยกระเดื่อง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นางสาวเกียรติสุดา คำมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวกรกนก เจนชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวภรณ์ทิพย์ อินทร์เพ็ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นางสาวนวพร บูรณ์เจริญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/11

นางณชญาดา ศรีชัยเตชากร
ครูอัตราจ้าง