กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายอำนาจ บุญเหลือ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวชิรยุทธ อิศวเวคิน
ครู คศ.2

นายธนะเมศฐ์ ธรรมนลินธรณ์
ครู คศ.2

นายนราธร ซุยกระเดื่อง
ครู คศ.2

นางสาววาลีนา วิจิตรจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวเกียรติสุดา คำมา
ครู คศ.1

นางสาวกรกนก เจนชัย
ครู คศ.1

นางสาวภรณ์ทิพย์ อินทร์เพ็ง
ครูผู้ช่วย

นางสาวนวพร บูรณ์เจริญ
ครูผู้ช่วย