กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายอำนาจ บุญเหลือ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0894277142
อีเมล์ : 994ammat994@gmail.com

นายนราธร ซุยกระเดื่อง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7
เบอร์โทร : 0985619826
อีเมล์ : Naratron27@gmail.com

นางสาววาลีนา วิจิตรจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9
เบอร์โทร : 0833289166
อีเมล์ : waleenawijitjun@gmail.com

นางสาวเกียรติสุดา คำมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0835622935
อีเมล์ : kiattisuda@phayalae.ac.th

นางสาวกรกนก เจนชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
เบอร์โทร : 0659964145
อีเมล์ : Kornkanok1993@phayalae.ac.th

นางสาวภรณ์ทิพย์ อินทร์เพ็ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8
เบอร์โทร : 0852996960
อีเมล์ : minijimmy19917@gmail.com

นางสาวนวพร บูรณ์เจริญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/11
เบอร์โทร : 0637593395
อีเมล์ : miss.nawaporn2529@gmail.com