กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอำนาจ บุญเหลือ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวชิรยุทธ อิศวเวคิน
ครู คศ.2

นายธนะเมศฐ์ ธรรมนลินธรณ์
ครู คศ.2

นายโชติช่วง ต่อชีพ
ครู คศ.1

นางสาววาลีนา วิจิตรจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวเกียรติสุดา คำมา
ครู คศ.1

นางสาวกรกนก เจนชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวภรณ์ทิพย์ อินทร์เพ็ง
ครูผู้ช่วย

นายนิธิภูมิ ขวัญเกษม
ครูอัตราจ้าง