กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนพดล พิทักษ์พล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุมาลี วิเชียรวัฒน์
ครู คศ.3

นางสาววิจิตรีศิลป์ แสงสุวรรณ
ครู คศ.2

นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญ
ครู คศ.2

นายประเสริฐ ซีกพุดซา
ครู คศ.1

นางสาวปทุม แพวขุนทด
ครู คศ.1

นายธนพล ดีนอก
ครูผู้ช่วย

นายธีรยุทธ ศรีตระกูล
พนักงานราชการ

นางสาวมนัสนันท์ จันทรวงศ์
ครูอัตราจ้าง

นายอัครพล นาส้มกบ
ครูอัตราจ้าง