กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวปทุม แพวขุนทด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10

นายประเสริฐ ซีกพุดซา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นายธนพล ดีนอก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายธีรวิทย์ สีสันงาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

นายธีรยุทธ ศรีตระกูล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7

นายอัครพล นาส้มกบ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6