ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน2563 Word Document ขนาดไฟล์ 286 KB 246568
บันทึกข้อความส่งวิจัยในชั้นเรียน2563 Word Document ขนาดไฟล์ 35.76 KB 246579
งานนโยบายและแผน
แผนปฏิบัติการ สพฐ. ระยะ3ปี 2563-2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.73 MB 246546
แบบฟอร์มสรุปรายงานการดำเนินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 246556
แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 246582
บันทึกข้อความขอจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 246560
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 246562
แบบฟอร์มโครงการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 73.75 KB 247069
คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา PNG Image ขนาดไฟล์ 2.04 KB 247000
SAR ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 247104
งานบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (สายการสอน) Unkown Document ขนาดไฟล์ 632.17 KB 320
รายงานการประชุมเดือนกันยายน 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 246702
รายงานการประชุมเดือนสิงหาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 246729
รายงานการประชุมเดือนกรกฎาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 246699
รายงานการประชุมเดือนมิถุนายน 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 246703
แบบฟอร์มรายงานการประชุม Word Document ขนาดไฟล์ 12.14 KB 246696
คำสั่งหน้าที่พิเศษ 1/2563 246962
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 78.5 KB 247010
3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 219 KB 246986