ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานวิชาการ
แนวทางการจัดการเรียนรู้-2564 Word Document ขนาดไฟล์ 112.4 KB 146511
แนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในช่วงการแพร่ระบาดฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 435.62 KB 146616
แบบประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 354.16 KB 146541
แบบประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 370.56 KB 146712
คู่มือการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 146748
คู่มือการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.91 MB 146435
งานสารสนเทศ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล1/65 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 309.11 KB 20761
เกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขต ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 227.05 KB 55145
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล2/64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 724.9 KB 61472
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล1/64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 908.59 KB 61452
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล2/63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 711.87 KB 61455
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล1/63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 652.87 KB 61448
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล2/62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 841.86 KB 61448
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล1/62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.18 MB 61449
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล2/61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 831.95 KB 61453
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล1/61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 840.68 KB 61450
เอกสารประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่าย 4 ฝ่าย
>ระเบียบวาระการประชุม 7 เมษายน 2564 146748
>กลุ่มบริหารทั่วไป 146652
>กลุ่มบริหารงบประมาณ 146422
>กลุ่มบริหารงานบุคคล 146689
>กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 146503
>กลุ่มบริหารวิชาการ 146740
งานบุคคล
แบบรายงานผลตามข้อตกลงในการพัฒนางานฯ ครั้งที่ 1-66 Word Document ขนาดไฟล์ 235 KB 9
บันทึกข้อความข้อตกลงPA ปีงบประมาณ66 Word Document ขนาดไฟล์ 47.78 KB 72
ประกาศการกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน ว.pa ปีงบประมาณ 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.38 KB 79
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 25.42 KB 21
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) วิทยฐานะครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 23.76 KB 17
บันทึกข้อความส่งPA Word Document ขนาดไฟล์ 53.58 KB 53
แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานpA Word Document ขนาดไฟล์ 19.41 KB 30
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ไม่มีวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 22.52 KB 840
รายงานผลการปฏิบัติงานเกณฑ์ ว pa Unkown Document ขนาดไฟล์ 147.69 KB 1085
SAR หน้าเดียว (เพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน) PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 786.5 KB 1047
6_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูเชี่ยวชาญพิเศษ) Word Document ขนาดไฟล์ 236.5 KB 56806
5_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูเชี่ยวชาญ) Word Document ขนาดไฟล์ 239 KB 56800
4_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการพิเศษ) Word Document ขนาดไฟล์ 237 KB 56835
3_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการ) Word Document ขนาดไฟล์ 231 KB 56839
2_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูยังไม่มีวิทยฐานะ) Word Document ขนาดไฟล์ 191 KB 56838
1_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูผู้ช่วย) Word Document ขนาดไฟล์ 186 KB 56805
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 763 KB 56850
บันทึกข้อความส่งPA Word Document ขนาดไฟล์ 50.22 KB 64319
แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 98.38 KB 121246
ประกาศชั่วโมงภาระงาน ปีงบประมาณ 65 (ว.pa) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.33 KB 121986
ประกาศชั่วโมงโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 64 (ว.21) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.62 KB 121961
บันทึกข้อตกลง PA ครูไม่มีวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 18.2 KB 123905
บันทึกข้อตกลง PA ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 31.19 KB 123900
บันทึกข้อตกลง PA ครูวิทยฐานะชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 32.3 KB 123898
แบบประเมินการปฏิบัติงาน ว21 Word Document ขนาดไฟล์ 66.74 KB 129183
ประกาศการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.6 KB 146484
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครู (วฐ.2 ) Word Document ขนาดไฟล์ 34.19 KB 146585
กำหนดชื่อย่อ พยัญชนะเลขประจำของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยธมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 421.92 KB 146741
บค.๔/๒ บักทึกข้อความรายงานการปฏิบัติหน้าที่ SAR Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 146774
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (สายการสอน) Unkown Document ขนาดไฟล์ 632.17 KB 146502
รายงานการประชุมเดือนกันยายน 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 146760
รายงานการประชุมเดือนสิงหาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 146529
รายงานการประชุมเดือนกรกฎาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 147119
รายงานการประชุมเดือนมิถุนายน 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 146513
แบบฟอร์มรายงานการประชุม Word Document ขนาดไฟล์ 12.14 KB 146592
>คำสั่งหน้าที่พิเศษ 1/2563 146455
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 78.5 KB 146381
3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 219 KB 146688
งานนโยบายและแผน
>แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2565 63970
แผนปฏิบัติการ สพฐ. ระยะ3ปี 2563-2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.73 MB 146779
แบบฟอร์มสรุปรายงานการดำเนินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 146477
แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 146496
บันทึกข้อความขอจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 146380
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 146470
คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา PNG Image ขนาดไฟล์ 2.04 KB 146686
SAR ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 146615
งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แบบฟอร์มวิจัยหน้าเดียว Unkown Document ขนาดไฟล์ 4.9 MB 61492