ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานวิชาการ
แนวทางการจัดการเรียนรู้-2564 Word Document ขนาดไฟล์ 112.4 KB 123239
แนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในช่วงการแพร่ระบาดฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 435.62 KB 123372
แบบประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 354.16 KB 123296
แบบประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 370.56 KB 123469
คู่มือการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 123507
คู่มือการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.91 MB 123191
งานสารสนเทศ
เกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขต ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 227.05 KB 31853
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล2/64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 724.9 KB 38223
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล1/64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 908.59 KB 38212
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล2/63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 711.87 KB 38214
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล1/63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 652.87 KB 38208
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล2/62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 841.86 KB 38208
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล1/62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.18 MB 38209
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล2/61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 831.95 KB 38213
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล1/61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 840.68 KB 38210
เอกสารประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่าย 4 ฝ่าย
>ระเบียบวาระการประชุม 7 เมษายน 2564 123505
>กลุ่มบริหารทั่วไป 123408
>กลุ่มบริหารงบประมาณ 123180
>กลุ่มบริหารงานบุคคล 123437
>กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 123260
>กลุ่มบริหารวิชาการ 123484
งานบุคคล
6_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูเชี่ยวชาญพิเศษ) Word Document ขนาดไฟล์ 236.5 KB 33563
5_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูเชี่ยวชาญ) Word Document ขนาดไฟล์ 239 KB 33560
4_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการพิเศษ) Word Document ขนาดไฟล์ 237 KB 33586
3_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการ) Word Document ขนาดไฟล์ 231 KB 33590
2_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูยังไม่มีวิทยฐานะ) Word Document ขนาดไฟล์ 191 KB 33591
1_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูผู้ช่วย) Word Document ขนาดไฟล์ 186 KB 33565
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 763 KB 33601
บันทึกข้อความส่งPA Word Document ขนาดไฟล์ 50.22 KB 41063
แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 98.38 KB 98006
ประกาศชั่วโมงภาระงาน ปีงบประมาณ 65 (ว.pa) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.33 KB 98722
ประกาศชั่วโมงโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 64 (ว.21) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.62 KB 98715
บันทึกข้อตกลง PA ครูไม่มีวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 18.2 KB 100659
บันทึกข้อตกลง PA ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 31.19 KB 100647
บันทึกข้อตกลง PA ครูวิทยฐานะชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 32.3 KB 100652
แบบประเมินการปฏิบัติงาน ว21 Word Document ขนาดไฟล์ 66.74 KB 105939
ประกาศการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.6 KB 123242
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครู (วฐ.2 ) Word Document ขนาดไฟล์ 34.19 KB 123342
กำหนดชื่อย่อ พยัญชนะเลขประจำของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยธมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 421.92 KB 123501
บค.๔/๒ บักทึกข้อความรายงานการปฏิบัติหน้าที่ SAR Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 123522
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (สายการสอน) Unkown Document ขนาดไฟล์ 632.17 KB 123259
รายงานการประชุมเดือนกันยายน 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 123216
รายงานการประชุมเดือนสิงหาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 123283
รายงานการประชุมเดือนกรกฎาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 123573
รายงานการประชุมเดือนมิถุนายน 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 123272
แบบฟอร์มรายงานการประชุม Word Document ขนาดไฟล์ 12.14 KB 123349
>คำสั่งหน้าที่พิเศษ 1/2563 123205
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 78.5 KB 123128
3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 219 KB 123443
งานนโยบายและแผน
>แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2565 40712
แผนปฏิบัติการ สพฐ. ระยะ3ปี 2563-2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.73 MB 123531
แบบฟอร์มสรุปรายงานการดำเนินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 123227
แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 123251
บันทึกข้อความขอจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 123137
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 123226
คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา PNG Image ขนาดไฟล์ 2.04 KB 123439
SAR ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 123370
งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แบบฟอร์มวิจัยหน้าเดียว Unkown Document ขนาดไฟล์ 4.9 MB 38232