ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานวิชาการ
แนวทางการจัดการเรียนรู้-2564 Word Document ขนาดไฟล์ 112.4 KB 7467
แนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในช่วงการแพร่ระบาดฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 435.62 KB 8151
แบบประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 354.16 KB 8152
แบบประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 370.56 KB 8152
คู่มือการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 8151
คู่มือการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.91 MB 8153
เอกสารประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่าย 4 ฝ่าย
ระเบียบวาระการประชุม 7 เมษายน 2564 14623
กลุ่มบริหารทั่วไป 14628
กลุ่มบริหารงบประมาณ 14624
กลุ่มบริหารงานบุคคล 14629
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 14625
กลุ่มบริหารวิชาการ 14637
งานบุคคล
ประกาศการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.6 KB 19417
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครู (วฐ.2 ) Word Document ขนาดไฟล์ 34.19 KB 19408
กำหนดชื่อย่อ พยัญชนะเลขประจำของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยธมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 421.92 KB 20287
บค.๔/๒ บักทึกข้อความรายงานการปฏิบัติหน้าที่ SAR Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 20302
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (สายการสอน) Unkown Document ขนาดไฟล์ 632.17 KB 20633
รายงานการประชุมเดือนกันยายน 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 267010
รายงานการประชุมเดือนสิงหาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 267071
รายงานการประชุมเดือนกรกฎาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 266999
รายงานการประชุมเดือนมิถุนายน 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 267016
แบบฟอร์มรายงานการประชุม Word Document ขนาดไฟล์ 12.14 KB 267007
คำสั่งหน้าที่พิเศษ 1/2563 267269
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 78.5 KB 267313
3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 219 KB 267283
งานนโยบายและแผน
แผนปฏิบัติการ สพฐ. ระยะ3ปี 2563-2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.73 MB 266851
แบบฟอร์มสรุปรายงานการดำเนินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 266868
แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 266919
บันทึกข้อความขอจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 266866
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 266877
คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา PNG Image ขนาดไฟล์ 2.04 KB 267310
SAR ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 267437
งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน2563 Word Document ขนาดไฟล์ 286 KB 266883
บันทึกข้อความส่งวิจัยในชั้นเรียน2563 Word Document ขนาดไฟล์ 35.76 KB 266919