ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานวิชาการ
แนวทางการจัดการเรียนรู้-2564 Word Document ขนาดไฟล์ 112.4 KB 146522
แนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในช่วงการแพร่ระบาดฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 435.62 KB 146619
แบบประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 354.16 KB 146542
แบบประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 370.56 KB 146714
คู่มือการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 146749
คู่มือการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.91 MB 146437
งานสารสนเทศ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล1/65 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 309.11 KB 20784
เกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขต ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 227.05 KB 55154
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล2/64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 724.9 KB 61474
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล1/64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 908.59 KB 61459
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล2/63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 711.87 KB 61456
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล1/63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 652.87 KB 61449
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล2/62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 841.86 KB 61449
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล1/62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.18 MB 61456
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล2/61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 831.95 KB 61454
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล1/61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 840.68 KB 61451
เอกสารประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่าย 4 ฝ่าย
>ระเบียบวาระการประชุม 7 เมษายน 2564 146749
>กลุ่มบริหารทั่วไป 146664
>กลุ่มบริหารงบประมาณ 146433
>กลุ่มบริหารงานบุคคล 146708
>กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 146512
>กลุ่มบริหารวิชาการ 146754
งานบุคคล
PA3 Word Document ขนาดไฟล์ 19.41 KB 79
PA2 ครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 34.57 KB 30
PA2 ครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 34.3 KB 39
PA2 ไม่มีวิทยฐาะ Word Document ขนาดไฟล์ 31.48 KB 96
แบบรายงานผลตามข้อตกลงในการพัฒนางานฯ ครั้งที่ 1-66 Word Document ขนาดไฟล์ 235 KB 104
บันทึกข้อความข้อตกลงPA ปีงบประมาณ66 Word Document ขนาดไฟล์ 47.78 KB 107
ประกาศการกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน ว.pa ปีงบประมาณ 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.38 KB 102
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 25.42 KB 32
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) วิทยฐานะครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 23.76 KB 20
บันทึกข้อความส่งPA Word Document ขนาดไฟล์ 53.58 KB 60
แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานpA Word Document ขนาดไฟล์ 19.41 KB 45
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ไม่มีวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 22.52 KB 853
รายงานผลการปฏิบัติงานเกณฑ์ ว pa Unkown Document ขนาดไฟล์ 147.69 KB 1095
SAR หน้าเดียว (เพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน) PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 786.5 KB 1056
6_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูเชี่ยวชาญพิเศษ) Word Document ขนาดไฟล์ 236.5 KB 56813
5_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูเชี่ยวชาญ) Word Document ขนาดไฟล์ 239 KB 56808
4_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการพิเศษ) Word Document ขนาดไฟล์ 237 KB 56839
3_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการ) Word Document ขนาดไฟล์ 231 KB 56840
2_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูยังไม่มีวิทยฐานะ) Word Document ขนาดไฟล์ 191 KB 56849
1_แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูผู้ช่วย) Word Document ขนาดไฟล์ 186 KB 56817
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 763 KB 56859
บันทึกข้อความส่งPA Word Document ขนาดไฟล์ 50.22 KB 64326
แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 98.38 KB 121247
ประกาศชั่วโมงภาระงาน ปีงบประมาณ 65 (ว.pa) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.33 KB 121987
ประกาศชั่วโมงโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 64 (ว.21) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.62 KB 121968
บันทึกข้อตกลง PA ครูไม่มีวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 18.2 KB 123912
บันทึกข้อตกลง PA ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 31.19 KB 123908
บันทึกข้อตกลง PA ครูวิทยฐานะชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 32.3 KB 123899
แบบประเมินการปฏิบัติงาน ว21 Word Document ขนาดไฟล์ 66.74 KB 129184
ประกาศการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.6 KB 146492
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครู (วฐ.2 ) Word Document ขนาดไฟล์ 34.19 KB 146592
กำหนดชื่อย่อ พยัญชนะเลขประจำของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยธมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 421.92 KB 146749
บค.๔/๒ บักทึกข้อความรายงานการปฏิบัติหน้าที่ SAR Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 146775
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (สายการสอน) Unkown Document ขนาดไฟล์ 632.17 KB 146505
รายงานการประชุมเดือนกันยายน 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 146770
รายงานการประชุมเดือนสิงหาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 146530
รายงานการประชุมเดือนกรกฎาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 147126
รายงานการประชุมเดือนมิถุนายน 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 146521
แบบฟอร์มรายงานการประชุม Word Document ขนาดไฟล์ 12.14 KB 146594
>คำสั่งหน้าที่พิเศษ 1/2563 146466
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 78.5 KB 146391
3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 219 KB 146690
งานนโยบายและแผน
แผนปฏิบัติการ ปี66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.63 MB 0
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 204.51 KB 0
แบบฟอร์มโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.52 KB 1
บันทึกข้อความขอใช้งบเพิ่ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.75 KB 0
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.24 KB 0
กลยุทธ์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.44 KB 1
>แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2565 63982
แผนปฏิบัติการ สพฐ. ระยะ3ปี 2563-2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.73 MB 146781
แบบฟอร์มสรุปรายงานการดำเนินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 146491
แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 146497
บันทึกข้อความขอจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 146387
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 146482
คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา PNG Image ขนาดไฟล์ 2.04 KB 146694
SAR ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 146616
งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แบบฟอร์มวิจัยหน้าเดียว Unkown Document ขนาดไฟล์ 4.9 MB 61507