คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิชญาภรณ์ ศักรบุตร
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายเจษฎากร ฐานวิเศษ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐชญา จัดนอก
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชนก สงกอก
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนฝ่ายธุรการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรเชษฐ์ มนตรี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุรีย์รัตน์ นารีรักษ์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนฝ่ายแผนงาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลธิชา ชมพู
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมณโฑ หินอ่อน
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายอรรถพล จุฬารมย์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนฝ่ายโสตฯ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชุติกาญจน์ สีตานันท์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนฝ่ายสารสนเทศ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวแพรวา ทิพย์พันธ์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนฝ่ายต่างๆ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทิพย์วรรณ ฟืมชัยภูมิ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธัญญาพรณ์ ไชยสงค์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิตราภรณ์ ห้วนเสนา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนุจรี ไปลเวทย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอนัญญา โชคกำเนิด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริพรทิพย์ นาคาแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวารี งาเฉลา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิดารัตน์ ทองแสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภัสสรา งาคม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฐิติพร เมตตาชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายกันษดา ประเกาทัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายไชยเชษฐ์ เหม็งเจริญพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายเดชเดชา สดาวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกรีญาพร กางนอก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอภิญญา เฮียงคำซาว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพชรไพลิน ปริทำมัง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายอัครเดช ชาวบัวขาว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายสีหราช ผามะนาว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
ชื่อ-นามสกุล : นายภูมิมรินทร์ สว่างอารมณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฐิตาภรณ์ ปากศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิจิตรา ญาตินิยม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรมฤดี บุตรวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิริภัทร แก้วขวาน้อย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุรัสวดี ฝ่ายสัจจา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
ชื่อ-นามสกุล : นายจิณณพัต เจิมสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/5