ภาษาจีน

นางสาววิลาวรรณ ธีระเศวต
ครู คศ.2
หัวหน้าภาษาจีน

นายอาชวิน นิสสัยกล้า
ครู คศ.1

นางอัจฉราวรรณ พุทธโธ
ครู คศ.1

นายศิวัช มาสมพงษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุดารัตน์ เหวชัยภูมิ
ครูอัตราจ้าง