กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน

นางสาววิลาวรรณ ธีระเศวต
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นายอาชวิน นิสสัยกล้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางอัจฉราวรรณ พุทธโธ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายศิวัช มาสมพงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวสุดารัตน์ เหวชัยภูมิ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2