กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน

นางสาววิลาวรรณ ธีระเศวต
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
เบอร์โทร : 0868717798
อีเมล์ : wirawanteerasawed@gmail.com

นายอาชวิน นิสสัยกล้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
เบอร์โทร : 0934563455
อีเมล์ : sunjichengart@gmail.com

นางอัจฉราวรรณ พุทธโธ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/11
เบอร์โทร : 0845796357
อีเมล์ : atcharawan96357@gmail.com

นายศิวัช มาสมพงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
เบอร์โทร : 0899646718
อีเมล์ : siwat@phayalae.ac.th

นางสาวสุดารัตน์ เหวชัยภูมิ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
อีเมล์ : sudarat010640@gmail.com