กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธโนวุธ อิ่นคำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา