กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธโนวุธ อิ่นคำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวงกฎ เหง่าชัย
ครู

นางพัชรี เกษศิลา
ครู

นายเอนก งามสวัสดิ์
ครู

นางสาวอาภากร สงวนนาม
ครู

นายโสภณ ตอพล
ครู

นางสาวภิรมย์ กัณหา
ครู

นางปาริชาติ ศรีจันทร์
ครู

นายชัยวัฒน์ อุชาดี
พนักงานราชการ

นางสาวคุณาภรณ์ ธรรมสิทธรัตน์
ครู

นายวิเชียร แสนน้อย
ครู