กลุ่มบริหารทั่วไป

นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวีระ จันทร์ดาวรรณ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายไพบูลย์ ศรีจันทร์
ครู

นางสาวปทุม แพวขุนทด
ครู

นางสาวลัดดาวัลย์ ทัพเจริญ
ครู

นายประเสริฐ ซีกพุดซา
ครู

นางสาวจามรี คงวิเศษ
พนักงานราชการ

นางสาวกรกนก เจนชัย
ครู

นายวรวุฒิ ฝ่ายสัจจา
ครู