กลุ่มบริหารทั่วไป

นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวีระ จันทร์ดาวรรณ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา