กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเกรียงไกร จำนงชอบ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอัญชลี บุญเหลือ
ครู

นางกชพร ชนะพาล
ครู

นางจิราวรรณ สาลีงาม
ครู

นางสาวปุณณดา ชีหรั่ง
ครู

นายภูษิต สุวรรณราช
ครู

นางสาวสุภาดา สีออน
ครูอัตราจ้าง

นายอภิณศักดิ์ อักษรดี
เจ้าหน้าที่ธุรการ