กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเกรียงไกร จำนงชอบ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา