กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเกรียงไกร จำนงชอบ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอัญชลี บุญเหลือ
ครู

นางกชพร ชนะพาล
ครู

นางจิราวรรณ สาลีงาม
ครู

นางฐายิกา ชมชู
ครู

นางสาวปุณณดา ชีหรั่ง
ครู

นายภูษิต สุวรรณราช
ครู

นางสาวสุภาดา สีออน
ครูอัตราจ้าง

นายอัครพล นาส้มกบ
ครูอัตราจ้าง

นายอภิณศักดิ์ อักษรดี
เจ้าหน้าที่ธุรการ