กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวัชระพงศ์ แสงสง่า
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา