กลุ่มบริหารวิชาการ

นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายดุลย์ สีมา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวปิยะธิดา ประยูรพรหม
ครู

นางสาวพิลัดดา ศรีสมบัติ
ครู

นางสุมาลี วิเชียรวัฒน์
ครู

นางสาวนันทพร ขำชัยภูมิ
ครู

นายเอมย์ เครือหวัง
ครู

นางปาริชาติ ศรีจันทร์
ครู

นายวรวุฒิ ฝ่ายสัจจา
ครู

นางสาวณภัค ปรียานนท์
ครู

นายธนะเมศฐ์ ธรรมนลินธรณ์
ครู

นางมนฤดี สวงโท
ครู

นายดุลย์ สีมา
ครู

นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญ
ครู

นางสมสุข พรมชัย
ครู