กลุ่มบริหารวิชาการ

นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายดุลย์ สีมา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา