กลุ่มบริหารวิชาการ

นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายดุลย์ สีมา
ครู

นางสาวปิยะธิดา ประยูรพรหม
ครู

นางสาวพิลัดดา ศรีสมบัติ
ครู

นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญ
ครู

นางสาวนันทพร ขำชัยภูมิ
ครู

นางอัจฉราวรรณ พุทธโธ
ครู

นางปาริชาติ ศรีจันทร์
ครู

นายวรวุฒิ ฝ่ายสัจจา
ครู

นางสาวณภัค ปรียานนท์
ครู

นายดุลย์ สีมา
ครู

นางมนฤดี สวงโท
ครู

นายดุลย์ สีมา
ครู

นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญ
ครู

นางสมสุข พรมชัย
ครู

นางสาวปาลิตา ชัยนา
ครู