วารสารประชาสัมพันธ์
26 เมษายน 2566 ร่วมงานประเพณีบุญเดือนหก เจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2566
6 เมษายน 2566 ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2566
1-2 เมษายน 2566 รับมอบตัวนักเรียน-รับเงินบำรุงการศึกษาและเงินอื่นๆ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
31 มีนาคม 2566 จัดการสอบประเมินความรู้พื้นฐานนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบ 2)
31 มีนาคม 2566 ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฏาราชเจ้า ประจำปี 2566
31 มีนาคม 2566 ร่วมประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่3/2566 ประจำเดือน มี.ค. 2566
29-30 มีนาคม 2566 รับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบ 2)
29 มีนาคม 2566 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อทันใจ อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล และศาลปู่ตา เพื่อความเป็นสิริมงคล
25-26 มีนาคม 2566 จัดการสอบประเมินความรู้พื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
25 มีนาคม 2566 "เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learing) สู่การพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21"
16-18 มีนาคม 2566 เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ และมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
11-15 มีนาคม 2566 รับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
15 มีนาคม 2566 ร่วมอบรม "เชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาตามข้อตกลง เพื่อขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะของครูตามเกณฑ์ ว.PA"
3 มีนาคม 2566 ร่วมงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ABC OPEN HOUSE 2022
3 มีนาคม 2566 เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันมาตรฐานผีมือแรงงาน ปี 2566
27 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์
24 กุมภาพันธ์ 2566 จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ชั้นม.3และม.6 ประจำปีการศึกษา 2565
22-23 กุมภาพันธ์ 2566 นำนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.2 ประจำปีการศึกษา 2565
22 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรม The Large Classroom งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นำเสนอ VDO การ่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
21 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรม The Large Classroom กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70
20 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรม The Large Classroom กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
19 กุมภาพันธ์ 2566 เข้าร่วมการแข่งขันเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี To Be Number One I Dol รุ่นที่ 13
16-17 กุมภาพันธ์ 2566 เข้าร่วมประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม To Be Number One ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16-17 กุมภาพันธ์ 2566 เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ Siam Robot Programming Tournament ครั้งที่ 2
17 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2565
16 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรม The Large Classroom กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำเสนอ คลิป VDO การพนันยิ่งเล่นยิ่งจน
14 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรม The Large Classroom กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ นำเสนอ ประวัติความเป็นมาของวัน Valentine's Day
14 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรม The Large Classroom กลุ่มสาระวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
13 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมกิจกรรม "รวมพลคนทูบีนัมเบอร์วัน 2566"
13 กุมภาพันธ์ 2566 เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในพื้นที่บริการ ที่โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิและโรงเรียนสุนทรวัฒนา