ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
ตารางสอนสำหรับครู เดือนกรกฎาคม 136
แบบฟอร์มงานวิจัยฯ Word Document ขนาดไฟล์ 296.5 KB 402
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบฟอร์มโครงการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 73.75 KB 228
คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา PNG Image ขนาดไฟล์ 2.04 KB 192
SAR ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 240
กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ Unkown Document ขนาดไฟล์ 653.58 KB 130
คำสั่งหน้าที่พิเศษ 1/2563 145
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 78.5 KB 190
3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 219 KB 169