ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
ตารางสอนสำหรับครู เดือนกรกฎาคม 5
แบบฟอร์มงานวิจัยฯ Word Document ขนาดไฟล์ 296.5 KB 272
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบฟอร์มโครงการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 73.75 KB 72
คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา PNG Image ขนาดไฟล์ 2.04 KB 69
SAR ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 94
กลุ่มบริหารงานบุคคล
คำสั่งหน้าที่พิเศษ 1/2563 16
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 78.5 KB 57
3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 219 KB 43