ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน2563 Word Document ขนาดไฟล์ 286 KB 188119
บันทึกข้อความส่งวิจัยในชั้นเรียน2563 Word Document ขนาดไฟล์ 35.76 KB 188120
งานนโยบายและแผน
แผนปฏิบัติการ สพฐ. ระยะ3ปี 2563-2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.73 MB 188110
แบบฟอร์มสรุปรายงานการดำเนินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 188112
แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 188130
บันทึกข้อความขอจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 188121
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 188120
แบบฟอร์มโครงการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 73.75 KB 188621
คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา PNG Image ขนาดไฟล์ 2.04 KB 188564
SAR ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 188642
งานบุคคล
รายงานการประชุมเดือนกันยายน 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 188259
รายงานการประชุมเดือนสิงหาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 188280
รายงานการประชุมเดือนกรกฎาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 188257
รายงานการประชุมเดือนมิถุนายน 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 188256
แบบฟอร์มรายงานการประชุม Word Document ขนาดไฟล์ 12.14 KB 188257
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ Unkown Document ขนาดไฟล์ 653.58 KB 188517
คำสั่งหน้าที่พิเศษ 1/2563 188522
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 78.5 KB 188572
3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 219 KB 188547