ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
แบบฟอร์มงานวิจัยฯ Word Document ขนาดไฟล์ 296.5 KB 5
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบฟอร์ม SAR รายบุคคล PNG Image ขนาดไฟล์ 2.02 KB 9
คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา PNG Image ขนาดไฟล์ 2.04 KB 8
SAR ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 7