ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
แบบฟอร์มงานวิจัยฯ Word Document ขนาดไฟล์ 296.5 KB 244
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบฟอร์มโครงการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 73.75 KB 63
คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา PNG Image ขนาดไฟล์ 2.04 KB 59
SAR ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 75
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 78.5 KB 35
3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 219 KB 27